Bild
Personer promenerar i park

Hållbara Smarta Parker

 

 

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden

Det ligger in i tiden att tänka om. Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser? Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv?

Testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg är en möjlighet att prova nya saker som är öppen för alla. Ett sammanhang att testa idéer och nya koncept i en verklig miljö, i en stad där pulsen kring grönytor är så viktig. 

Oktober 2023 summerar vi; 

De allra flesta delprojekten har fungerat som planerat och vi har fått god utväxling.  Nu vet vi;  

  • hur mycket vatten det går att spara genom att använda sensorer som mäter fukthalt i jorden
  • hur mycket tid, energi och pengar som kan sparas genom att klippa bollplaner med robotgräsklippare
  • att det faktiskt går att klippa gräset i de flesta typer av offentliga miljöer, som parker och förskolgårdar, med robotar
  • att olika typer av löpande uppgifter, som exempelvis tömning av papperskorgar, vattentemperaturmätning och tillsyn av livräddningsutrustning, kan effektiviseras och optimeras med hjälp av sensorer

Projektet Testbädd Utemiljö - Hållbara Smarta Parker visar både internt och för resten av landet att Göteborgs Stad redan ligger långt fram när det gäller skötsel och synen på stadens gröna ytor. 

Hållbara Smarta Parker har uppvärderat ”grönytan” och bidragit till att tillgängliga resurser räcker till både fler och mer kvalitativa grönytor i framtiden.

Hållbara Smarta Parker har  bäddat för nästa fas; implementering av de bästa idéerna, fortsatta testprojekt och bildandet av ett nätverk för att kunskap och kontakter ska tas tillvara. 

Ta del av rapporten i sin helhet:

Höst i park - Slottskogen

Vill du vara med?

Vi välkomnar dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och nya koncept i en verklig miljö.

Läs mer
Personer med ipad vid platering

Projekt

Ett axplock av några projekt är nu igång. Här testas och utvecklas lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan.

Läs mer
Barn leker i park - Copyright Steampipe Production Studio

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen.

Läs mer

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar:  Idrotts- och föreningsförvaltningenStadsmiljöförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkSveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB.  Testbädden initierades 2018 i ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna. 

Arbetet med att utveckla testbädden finansierades av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Ytterligare utveckling finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners bidrar med ytterligare 5 miljoner.