Bild
hand håller telefon

Innovationsområden

Några inriktningar är valda för att skapa värde och nytta inom. Alla som testar och utvecklar projektidéer i Hållbara Smarta Parker behöver påvisa vilket eller vilka innovationsområde som de adresserar.

IoT-plattform

Utveckling av en gemensam IoT-plattform för att kunna hantera teknisk data från maskiner, sensorer, observationsutrustning mm, samt verksamhetssystem för styrning och planering av insatser, utbildning mm. Möjliggör optimering, genom att kombinera information från olika system och enheter (Miljö och effektivitet) samt en effektiv hantering av data generellt.

Marksensorer

Test av olika sensorer, samt relaterad teknik, för mätning av parametrar för statusrapportering av ytor, samt behovsstyrning av olika insatser som bevattning, gödning och klippning. Möjliggör anpassade och behovsstyrda insatser som bidrar till ökad effektivitet och lägre miljöpåverkan. 

Uppkopplad utrustning, samt fleet management

Telematikbaserad utrustning för insamling av användningsdata för maskiner (nyttjandetid, effektiv drifttid, transportsträckor, positionering etc.), samt möjligheter till optimering avseende fordonstyper och antal. Främst kopplat till effektivitet i och med förbättrat resursutnyttjande, samt ökade möjligheter till optimering av verksamhet.

Automatisering av utemiljöskötsel

Autonom teknik för utförande av uppgifter som i nuläget sker manuellt. Effektivitet avseende nyttjande av personalresurser, men även miljö avseende elektrifiering och energieffektivitet, samt kvalitet avseende högre eller bättre avpassad nivå för insatser.

Elektrifiering och förnybara drivmedel

Test och introduktion av nya eldrivna alternativ för maskiner och motorredskap, samt förnybara drivmedelsalternativ. Ger ökad energieffektivitet, minskade utsläpp av koldioxid, samt partiklar och andra hälsoskadliga ämnen. Indirekt koppling till kvalitet (buller).

Interaktion med besökare

Kvalitetsmätning via interaktion med besökare, samt digitala enkäter och utvärderingar. Besöksmätning för att studera vilka områden och stråk som uppskattas av användarna. 

Mätning och utveckling avseende biologisk mångfald

Mätning och värdering av biologisk mångfald, som exempelvis artidentifikation.

Integrerad kommunikation och kompetensutveckling

Utveckling, test och utvärdering av tjänster som bidrar till integrerad kommunikation och kompetensutveckling t.ex. en app som i realtid kan tilldela eller anpassa uppdrag för utförare.