Flera nya idéer får grönt ljus av Hållbara Smarta Parker

Nu knyts fler innovatörer som vill testa idéer till testbädden Hållbara Smarta Parker. I vår går startskottet för nya spännande projekt för ökad hälsa, optimerad maskinpark, behovsstyrd

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 6 april 2021
Bild
Trädgårdsföreningen
Trädgårdsföreningen
Fotograf:

Grönområden får oss att må bättre. Buller och luftföroreningar minskar och de utgör en allt viktigare rekreation- och mötesplats. Kontinuerlig förbättring och utveckling är nödvändigt för att vara en hållbar och attraktiv stad. 

Hållbara Smart Parker nyttjar stadens grönområden för att testa nya arbetssätt som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. Testbädden lanserades 2018 och fick förstärkt finansiering från Vinnova för snart ett år sedan. Under året har intresset ökat för att vara med och testa sin produkt eller idé.   

Projekten som startar i vår: 

NordicPATH - hälsa och välbefinnande 

Det internationella forskningsprojektet NordicPATH syftar till att förbättra luftkvaliteten i stadsmiljöer. Nu gör NordicPATH ett delprojekt inom Hållbara Smarta Parker. Projektet ska kartlägga hur parken används, hur luftkvaliteten varierar i parken, samt undersöka besökares åsikter och önskemål om parkens nuvarande och framtida utformning. 
Samarbetsparter: Miljöförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, IVL Svenska miljöinstitutet  

Fleet Management  - effektivt nyttjande av maskiner 

Projektet ska testa och utveckla verktyg (fleet management) för att ge en detaljerad bild över nyttjandegrad och behovsbild för traktorer och redskapsbärare. Och utifrån detta skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig maskinpark, samt ökad kvalitet och kostnadseffektivitet inom fastighetsförvaltning.  
Samarbetsparter: Familjebostäder, Infobric, Göteborgs Stads Leasing, Johanneberg Science Park  

Behovsstyrd vattning - fuktsensorer vid skötsel av nyplanterade träd  

Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad ansvarar för 1200 nyplanterade träd. Vattenåtgången är cirka 250 liter per bevattningstillfälle och träd. Det rör sig om enorma mängder vatten per år.  Genom behovsstyrd bevattning kan man se en avsevärd minskning av den mängd vatten som används för bevattning. Detta leder till minskade CO2-utsläpp i form av minskade transporter och minskade kostnader.   
Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Intraservice, Decerno, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), AME entreprenad 

Automatisk avläsning av vattentemperatur  

Park- och naturförvaltningen förvaltar 25 utomhusbad; 19 havsbad, 5 insjöbad och ett stadsbad. Vattentemperaturen vid dessa bad mäts manuellt och enbart under sommarsäsongen.  

Projektet testar att använda sensorer för automatisk avläsning av vattentemperatur på ett havsbad och fem insjöbad. Detta leder till färre resor mellan badplatserna och minskade CO2-utsläpp. Ett mål är också att via passande digitala kanaler förse medborgarna med korrekt badvattentemperatur hela året. 
Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Intraservice, Gothnet, Decerno  

Testbädden är öppen för alla och ger tillgång till en driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar, för att testa och utvärdera produkter och projekt.  

Kontakt för mer information:

Mats Pervik, Affärsenhetschef Service och utveckling, Göteborgs Stads Leasing AB 
mats.pervik@gsl.goteborg.se 
031-368 49 16 

Evdoxia Kouraki, Projektledare
evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com
0709 32 92 17