Långsiktigt grepp för att öka biologisk mångfald

Nu ska den biologiska mångfalden kring Göteborgs idrottsplatser öka. Inom stadens gröna testbäddsverksamhet, Hållbara Smarta Parker, ska Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Veg Tech undersöka om man kan skapa långsiktig hållbarhet och artrikedom genom att anlägga gräsytor anpassade efter lokala förutsättningar.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 4 oktober 2022
Bild
Sommaräng
Somrig blomsteräng
Fotograf:
Adobe Istock

 — Det anläggs många gånger ängsliknande gräsytor i staden som inte är långsiktigt hållbara för att det finns konkurrerande växter som tar över och redan efter kort tid har den nya anläggningen nästan helt ändrat karaktär. Projektets hypotes är att det med ett artval baserat på lokala växtförutsättningar, kombinerat med en tydlig skötselstrategi är möjligt att utveckla artrika och långsiktigt hållbara ytor med både tilltalade utseende och stort bidrag till den biologiska mångfalden, säger Anders Kristoffersson universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU.

I projektet Artrika gräsytor i vid idrottsplatser, samarbetar Göteborgs Stads Idrotts- och föreningsförvaltning med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och företaget Veg Tech. Ytorna som ska användas är biytor intill idrottsplatser som idag består av gräs eller grus. På förslag som testområden nämns till exempel Kviberg Park, Lemmingvallen, Backavallen och Skatås friluftsområde. Resultaten från projektet kan användas för att öka den biologiska mångfalden inom flera olika typer av utomhusmiljöer, till exempel parker och bostadsgårdar, i hela landet. För att se att målet om ökad artrikedom uppfylls kommer antal arter per kvadratmeter mätas före och efter platsernas omvandling.

Genom att utgå från befintlig vegetation och komplettera med nya arter kan även anläggningskostnaden och miljöbelastningen minska väsentligt jämfört med det traditionella sättet att göra om en plats, som oftast går ut på att ta bort näringsrik jord och transportera dit en ny näringsfattig växtbädd. Med väl anpassade skötselmetoder kan driftkostnaderna också sänkas jämfört med traditionella gräsytor med bruksgräs.

— Det långsiktigt strategiska perspektivet är det nya här. Just nu finns ett stort intresse för att öka den biologiska mångfalden, bland annat genom att anlägga äng i stadsmiljö. Detta görs dock ofta med begränsad hänsyn till de lokala biologiska förutsättningarna så att ängen ska kunna utvecklas långsiktigt. Här utgår vi från en försiktig omställning av befintliga ytor genom en tydlig anpassning efter lokala förhållande, säger Anders Kristoffersson.

Projektet Artrika gräsytor i vid idrottsplatser pågår mellan september 2022 och september 2023, med en total budget på 125 000 kr delvis finansierat av Hållbara Smarta Parker. Partners är Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med företaget Veg Tech.

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. Initierades 2018 i samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna. Med finansiering av Vinnova.

Vill du testa din idé, produkt eller tjänst? Läs här hur det går till.

Vi välkomnar innovatörer, forskare och studenter med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor. 

Kontaktperson