SLU hjälper till att tolka gröna data

I testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg möts aktörer som inte vanligtvis arbetar tillsammans. Tillsammans skapar och testar de nya produkter och arbetssätt inom grönyteskötsel. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är med i samarbetet för att göra djupare analyser av hur innovationerna kan skapa verklig nytta på sikt.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 28 maj 2021
Bild
Trädgårdsföreningen - Copyright: Frida Winter/Göteborg & Co
Trädgårdsföreningen
Fotograf:
Copyright: Frida Winter/Göteborg & Co

Hållbara Smart Parker nyttjar stadens grönområden för att testa nya produkter och arbetssätt som bidrar till ökat rekreationsvärde, mer effektivitet och lägre miljöpåverkan. Sedan 2020 har testbädden varit öppen för olika aktörer som vill testa innovationer i en verklig miljö, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen. Anders Kristoffersson från SLU sitter med i projektgruppen och utvärderar de projektansökningar som kommer in.

— För oss är det kul att det inte är det vanliga ”utemiljögänget” som vi brukar röra oss i, utan här möter vi nya spännande företag som vill testa allt ifrån robotgräsklippare i offentlig miljö, till innovativa livbojar och IT-företag som har utvecklat olika digitala lösningar. Vår huvuduppgift är att utvärdera vad som kommer att funka, säger Anders Kristoffersson, universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU. 

Hittills är ett tjugotal projekt igång och flera av dem bygger på sensorer som är utplacerade i till exempel jorden eller på arbetsredskap för att samla data. Men mycket insamlad data väcker också frågan hur den ska sammanställas, användas av personalen och leda till nya arbetssätt. Här har SLU en viktig uppgift och Anders Kristoffersson har tittat på hur man kan dra nytta av information som samlas in.

— Det är tydligt att det behövs stöd i frågan om hur informationen ska användas. Data är relativt enkelt att samla in, men det krävs mer för att göra analysen. Det är också tydligt att det finns mycket att vinna på ett mer behovsstyrt arbetssätt där arbetsinsatserna är bättre planerade. Vi tittar både på organisation och biologi, det vill säga hur kan vi använda informationen för att skapa nya arbetssätt samtidigt som växtlighet och biologisk mångfald gynnas?

Tillsammans med Park-och naturförvaltningens medarbetare har man genomfört ett mindre delprojekt med workshops för att se hur man med hjälp av digitala system kan minska arbetsbelastning, hinna med mer och leverera bättre skötsel med befintliga resurser. Det kan handla om till exempel analyser av hur arbetsmaskiner används och information från fuktsensorer i marken som gör att man inte behöver bevattna innan det är nödvändigt.

— Just nu i projektet tycker jag att det är väldigt positivt att vi testar olika delar för sig, drar lärdomar och sedan gå vidare, istället för att skapa ett jättesystem direkt. Men på sikt hoppas jag vi ska kunna bygga ihop alla de här delsystemen till ett stort system där vi kan samköra data. Jag hoppas att de digitala arbetssätten kan leda till att gröna miljöer blir mer tillgängliga och att vi får en allt större förståelse för hur naturen hänger ihop med människor och samhället, säger Anders Kristoffersson.

Två nya delprojekt på gång
Nu ligger Anders Kristoffersson och SLU i startgroparna för att medverka i två nya projekt kopplade till testbädden. Det ena har fokus på planering baserat information från sensorer och det andra har fokus på bevattning med stöd av data från sensorer. Båda projekten finansieras till hälften av Movium Partnerskap på SLU och till hälften av de medverkande parterna och ska pågå under två års tid.

  • Planeringssystem för behovsstyrd utemiljöskötsel genom användning av mätdata från sensorer, under medverkan av Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, Husqvarna och Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU.
  • Bevattning med stöd av data från sensorer och andra datakällor, under medverkan av Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad, Husqvarna och Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU.             

Genomfört förprojekt 
Testbädd Hållbara Smarta Parker – förprojekt, under medverkan av Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, Husqvarna och Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU.