Bild
Personer med ipad vid platering

Projekt

Ett axplock av några projekt är nu igång. Här testas och utvecklas lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan.

Har du en idé? 

Intresseanmälan

Artrika gräsytor i vid idrottsplatser

Nu ska den biologiska mångfalden kring Göteborgs idrottsplatser öka. Projektet ska undersöka om man kan skapa långsiktig hållbarhet och artrikedom genom att anlägga gräsytor anpassade efter lokala förutsättningar. Ytorna som ska användas är biytor intill idrottsplatser som idag består av gräs eller grus. På förslag som testområden nämns till exempel Kviberg Park, Lemmingvallen, Backavallen och Skatås friluftsområde. Resultaten kan användas för att öka den biologiska mångfalden inom flera olika typer av utomhusmiljöer, till exempel parker och bostadsgårdar, i hela landet. För att se att målet om ökad artrikedom uppfylls kommer antal arter per kvadratmeter mätas före och efter platsernas omvandling.

Innovationen ligger i den nya långsiktigt hållbara ansatsen att utgå från en försiktig omställning av befintliga ytor genom en tydlig anpassning efter lokala förhållande. Detta baseras på en långsiktigt strategisk utveckling till skillnad från en traditionell ombyggnad av en plats med stor resurs och miljöbelastning.

Samarbetsparter: Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med företaget Veg Tech.

Blomsteräng

Automatisk avläsning av vattentemperatur 

Park- och naturförvaltningen förvaltar 25 utomhusbad; 19 havsbad, 5 insjöbad och ett stadsbad. Vattentemperaturen vid dessa bad mäts manuellt och enbart under sommarsäsongen. 

Projektet testar att använda sensorer för automatisk avläsning av vattentemperatur på ett havsbad och fem insjöbad. Detta leder till färre resor mellan badplatserna och minskade CO2-utsläpp. Ett mål är också att via passande digitala kanaler förse medborgarna med korrekt badvattentemperatur hela året. 

Innovationen ligger i att gå från manuell till automatiserad hantering av en arbetsuppgift.

Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Intraservice, Gothnet, Decerno  

människor vid havet

Automatisering av gräsklippning på förskolegårdar

Lokalförvaltningen testar robotklippare i olika tillämpningar på förskolegårdar. Det handlar om klippning av ytor med en rad olika utmaningar i form av exempelvis slänter, övergång över hårdgjorda ytor, och genomgångar i staket. Ambitionen är en fossilfri maskinpark, bättre kvalitet genom mer frekvent klippning i kombination med betydligt lägre tidsåtgång för klippning. Johanneberg Science Park bistår med utvärdering och analys.

Innovationen ligger i nya former av installationer och tillämpningar av robotklippare. 

Samarbetsparter: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing, Johanneberg Science Park 

barn med vattenslang på gräsmatta - Foto: phil-goodwin

Automatisering av gräsklippning på idrottsanläggningar

Idrotts- och föreningsförvaltningen testar robotklippare inom olika tillämpningar på idrottsanläggningar. Det handlar om såväl klippning av bollplaner, som klippning av olika former av biytor (vilka generellt klippts med rotorklippare och trimmers innan) med robotar med olika egenskaper (stora och små modeller, samt med olika former av framdrift). Ambitionen är en fossilfri maskinpark, bättre kvalitet genom mer frekvent klippning i kombination med betydligt lägre tidsåtgång för klippning. Johanneberg Science Park bistår med utvärdering och analys.

Innovationen ligger i nya former av installationer och tillämpningar av robotklippare.

Samarbetsparter: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Johanneberg Science Park

fotboll på gräsmatta - Foto Wesley Tingey

FIWARE som utgångspunkt för gemensam digital plattform

FIWARE är en plattform för hantering av IoT enheter och öppna/delade data anpassat för den smarta staden, som kan kombineras tillsammans och med andra komponenter för att bygga plattformar som stöder utvecklingen av olika lösningar på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Intraservice testar FIWARE inom projektet som ett sätt att dela data, och som en del i arbetet med att utveckla en ”City Information Platform” och föra att bl.a. skapa molntjänster för delning av data och information på ett säkert och standardiserat sätt. Delprojekten kring mätning av fukthalt vid nyplantering av träd, samt badvattentemperatur är i nuläget knutna till detta delprojekt.

Innovationen ligger i etablering av en generellt tillämpningsbar lösning för hantering av data från sensorer och annan uppkopplad utrustning, samt integration mot olika funktioner och user case. 

Samarbetsparter: Intraservice, Park- och naturförvaltningen, Decerno, Johanneberg Science Park 

Datorskärm

Fleet Management för maskiner

Projektet ska testa och utveckla verktyg (fleet management) för att ge en detaljerad bild över nyttjandegrad och behovsbild för traktorer och redskapsbärare. Och utifrån detta skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig maskinpark, samt ökad kvalitet och kostnadseffektivitet inom fastighetsförvaltning. 

Innovationen ligger i att information om specifika användningsområden för maskiner följs upp, samt kombineras med annan data, som t.ex. positionering och drifttid.  

Samarbetsparter: Familjebostäder, Infobric, Göteborgs Stads Leasing, Johanneberg Science Park

datorskärm Foto: Chris Liverani

Fuktsensorer vid skötsel av nyplanterade träd 

Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad ansvarar för 1200 nyplanterade träd. Vattenåtgången är cirka 250 liter per bevattningstillfälle och träd. Det rör sig om enorma mängder vatten per år. Genom behovsstyrd bevattning kan man se en avsevärd minskning av den mängd vatten som används för bevattning. Detta leder till minskade CO2-utsläpp i form av minskade transporter och minskade kostnader.   

Innovationen ligger i att utifrån sensordata utforma nya arbetssätt som möjliggör en övergång från frekvensstyrd till behovsstyrd skötsel. Genom att få bättre kunskap om markförhållandena kan vi också anpassa valet av växtmaterial till det som visar sig fungera bäst för respektive miljö.

Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Intraservice, Decerno, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), AME entreprenad

träd på gräsmatta - Foto: George Bakos

Eldrivna handhållna maskiner

Husqvarna testar i samarbete med Park- och naturförvaltningen att byta samtliga förekommande handhållna maskiner i Slottsskogen och Trädgårdsföreningen mot eldrivna alternativ. Motsvarande test genomförs förvaltningsövergripande hos Idrotts- och föreningsförvaltningen. Johanneberg Science Park bistår med utvärdering och analys.

Innovationen ligger i att genomföra en fullskalig elektrifiering av grönyteskötsel genom introduktion av nya maskiner, samt utveckling av rutiner och arbetssätt.

Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Husqvarna, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Johanneberg Science Park

en häck i park klippt som labyrint

Elektrifiering av gräsklippning på idrottsanläggningar

Idrotts- och föreningsförvaltningen testar större eldrivna cylinderklippare för bollplaner som behöver frekvent klippning med denna typ av klippare. Ambitionen är en elektrifiering inom denna typ av verksamhet, för att såväl möjliggöra en hållbar/fossilfri drift som en bättre arbetsmiljö. Tester utförs i nuläget på bl.a. Slottsskogsvallen och Kviberg.

Innovationen ligger i introduktion av ny teknik för klippning av bollplaner. 

Samarbetsparter: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Johanneberg Science Park 

träd i höstfärger i park

Elektrifiering av redskapsbärare i Trädgårdsföreningen

Park- och naturförvaltningen testar en redskapsbärare i eldrivet utförande i Trädgårdsföreningen för olika förekommande arbetsuppgifter. Ambitionen är att elektrifiera den tyngre maskinparken.

Innovationen ligger i elektrifiering av motorredskap, där det fortfarande är relativt ont om alternativ. 

Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing 

hand plockar kvist från buske - Foto: Peter Kvarnström

Marksensorer för avläsning av fukt, salinitet, temperatur och ljus 

Husqvarna testar i samarbete med Park- och naturförvaltningen olika typer av sensorer för att samla in och analysera data som i framtiden kan möjliggöra en mer anpassad och behovsstyrd drift av olika typer av vegetation och parkmiljöer. Tester genomförs i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, och informationen kan exempelvis användas för att påvisa behov av bevattning, tillförsel av näringsämnen, samt anpassa vegetation på olika sätt. I ett första steg testas kvalitet och tillförlitlighet hos olika sensoralternativ och överföringstekniker (exempelvis GSM, Wifi och LoRa), samtidigt som forskning pågår kring analys och tillämpning av data.

Innovationen ligger i att utifrån sensordata utforma nya arbetssätt som möjliggör en övergång från frekvensstyrd till behovsstyrd skötsel, samt bättre anpassad utformning av grönytor. Genom att få bättre kunskap om markförhållandena kan vi också anpassa valet av växtmaterial till det som visar sig fungera bäst för respektive miljö.  

Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Husqvarna, Decerno, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

sensorer - Foto: angeles-perez

NordicPATH - hälsa och välbefinnande

Det internationella forskningsprojektet NordicPATH syftar till att förbättra luftkvaliteten i stadsmiljöer. Nu gör NordicPATH ett delprojekt inom Hållbara Smarta Parker. Projektet ska kartlägga hur parken används, hur luftkvaliteten varierar i parken, samt undersöka besökares åsikter och önskemål om parkens nuvarande och framtida utformning. 

Samarbetsparter: Miljöförvaltningen, Park- och naturförvaltningen,, IVL Svenska miljöinstitutet  

Kvinna gör yoga i park - Foto: Jennie Smith

Sensorer i papperskorgar

I detta projekt utrustas samtliga befintliga papperskorgar i Slottsskogen med sensorer som mäter deras fyllnadsgrad. Utifrån den genererade sensordatan kan man effektivisera och optimera såväl tömning som kapacitet (placering av papperskorgar). Detta leder till minskad miljöpåverkan i form av minskade utsläpp gå grund av färre transporter samt en förbättrad resursplanering då personalen kan lägga sin tid på andra saker än att tömma papperskorgar som inte är fulla.  

Med sensordatan tror projektpartnerna också att kunna identifiera vilka ytor i parken som används och när. Detta underlag kan komma att användas i framtida planering och utveckling av parken. 

Innovationen ligger i att utifrån sensordata utforma nya arbetssätt som möjliggör en övergång från frekvensstyrd till behovsstyrd tömning av papperskorgar. 

Samarbetspartner: Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Bintel, Senseapp

människor sätter sensorer på papperskorrgar

Uppkopplade handhållna maskiner, samt gräsklippare

Husqvarna testar i samarbete med Park- och naturförvaltningen ett system för att följa upp hur maskinparken av handhållna verktyg används på en mycket detaljerad nivå. Tester genomförs i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, och informationen omfattar exempelvis hur mycket tid utrustningen nyttjas (både faktisk användningstid och total tid på fältet), energiförbrukning, emissioner och förflyttning. På gräsklippare följs även effektiv drifttid upp genom att systemet registrerar när klippaggregatet arbetar.

Innovationen ligger i att utifrån användardata bättre kunna anpassa maskinparken utifrån maskintyper och antal, samt även förenkla uppföljning av olika slag för t.ex. miljöredovisning. 

Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Husqvarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

Datorskärm

Uppkopplade traktorer och redskapsbärare

Familjebostäder testar i samarbete med Infobric ett system för att följa upp hur maskinparken av traktorer och redskapsbärare i distriktet Majorna/Kungsladugård används på en mycket detaljerad nivå. Informationen omfattar exempelvis hur mycket tid som maskinerna nyttjas i olika områden, samt effektiv drifttid för olika typer av funktioner.

Innovationen ligger i att utifrån detaljerad användardata bättre kunna anpassa maskinparken utifrån maskintyper och antal. 

Samarbetsparter: Familjebostäder, Infobric, Göteborgs Stads Leasing, Johanneberg Science Park 

trädkrona - jakop dalbjorn unsplash

Uppkopplad livräddningsutrustning ​

Ny teknik testas för en effektivare och säkrare skötsel av livräddningsposter. ​Med hjälp av sensorer ska posterna kopplas upp. En signal avges om någon del av utrustningen har tagits från livräddningsposten. Antalet transporter minskar vilket ger lägre miljöbelastning och ekonomisk besparing.  

Innovationen är uppkopplade poster som kommunicerar direkt med utförare av tillsyn för effektivare åtgärder.  ​

​Samarbetsparter: Park och naturförvaltningen, Sensapp​

livboj i sjö - Foto: lukas-juhas