Bild
Barn leker i park - Copyright Steampipe Production Studio

Varför behövs testbädden?

Resursfrågan är allt viktigare i vårt samhälle. Samtidigt ökar grönskans betydelse i våra allt tätare städer, för ett gott och hållbart liv och som en del av Göteborgs identitet. Det blir därför angeläget att utveckla smart, enkel och effektiv teknik som tar tillvara resurser och stöttar livsförutsättningar för människor, växter och djur.

Effektiv användning av vatten och gödsel och en hållbar maskindrift är betydelsefulla för en god park och grönyteskötsel. Inte minst är besöksupplevelsen av grönytor viktig att förhålla sig till.

Sedan millennieskifte pågår det snabba förändringar i vår omgivning. Tekniken moderniseras och digitalisering omfattar allt större områden. En mängd genomförda och pågående nationella och internationella projekt syftar till att forska kring, utveckla och implementera smarta system i vårt liv, och detta görs med hjälp av så kallade testbäddar – en fysisk eller virtuell plattform som möjliggör för forskare eller företag att testa sig fram till innovativa och effektiva lösningar.

Göteborgs Stad är värd för testbädden i samarbete med företag och akademi. Syftet är att utveckla och testa moderna lösningar för en fossilfri och effektiv skötsel av framtidens parker och grönytor. Samverkan mellan Göteborgs Stads förvaltningar och expertis från Sveriges Lantbruksuniversitet kommer tillsammans med näringslivet att stödja en långsiktig utveckling, och ingår som en del i arbetet för ett fossilfritt Göteborg.

I Hållbara Smarta Parker kommer både fysiska och virtuella ”ting” (sensorer, enheter, satellitdata och smarta objektet) kommunicera och dela information med varandra och på så sätt skapa ett nätverk för optimering av resurserna. Testbädden kommer att pågå under tre år med visionen att utforma ett funktionellt underhåll av grönområden i staden för att förbättra rekreations-, miljö- och ekonomiska värden, till nytta för medborgarna.

Videos