Bild
Höst i park - Slottskogen

Medverkan

Vi välkomnar vi innovatörer, forskare och studenter med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor. 

Intresseanmälan stängde 31/3 2023.  

Grönytor och utemiljöer är centrala för en god bebyggd miljö, men det finns flera utmaningar för att kunna utveckla och förvalta dessa bättre både utifrån miljö- och resursmässigt perspektiv.

Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser, och hur kan detta bidra till ökad biologisk mångfald?

Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv, och hur kan utemiljöerna anläggas och förvaltas fossilfritt?

Hur går det till?

Så här ser processen ut för att sätta upp ett projekt inom Hållbara Smarta Parker. 

Steg 1: Skicka intresseanmälan

När vi har mottagit intresseanmälan görs en övergripande bedömning till förslaget, varefter vi återkommer för diskussion kring ansökan. När ansökan är upprättad görs en första bedömning av testbäddskoordinatorn (Göteborgs Stads Leasing), och förslaget kommuniceras med projektgruppen. Därefter får ni besked om ansökan beviljats, samt om det finns behov av ändringar eller justeringar i upplägget.

Steg 2: Identifiera lämplig miljö

Nästa steg är att fastställa var i stadens organisation som testet skall utföras. Utifrån önskemål om typ av utemiljö, organisation mm inleder projektkoordinatorn dialog med Er, samt tänkbara verksamheter i staden, och när testmiljön fastställts inleds detaljplanering av aktiviteterna.

Steg 3: Upprätta avtal

Innan test startar så upprättas ett projektavtal som reglerar de juridiska aspekterna mellan projektpart och projektkoordinator, samt mellan eventuella externa aktörer som medverkar inom samma test eller innovationsområde.

 

Intresseanmälan

Testbädden Hållbara Smarta Parker välkomnar nu innovatörer, forskare och studenter med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor.

Du får tillgång till en verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar, för att testa och utvärdera din produkt och ditt projekt.

Anmälan stängde 31/3 2023.

Videos